Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

10 czerwca 2020 Bez kategorii 0

    13 października 2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W systemie tym są gromadzone a następnie przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. CRBR jest jawny a informacje z rejestru są udostępniane nieodpłatnie.

  Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj.13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 roku, dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych tych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym i nie będą jeszcze dostępne.

   Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz. 1115, z późn. zm.) do zgłaszania informacji o beneficjencie rzeczywistym oraz ich aktualizacji są zobowiązane spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

 Do CRBR w imieniu spółki zgłoszenia może dokonać, zgodnie z zasadami reprezentacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, gdy do reprezentacji spółki jest uprawniony prokurent może on dokonać zgłoszenia do CRBR, natomiast spółka nie może ustanowić pełnomocnika do dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie musi być opatrzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej crbr.podatki.gov.pl. Zgłoszenia nie można złożyć w formie pisemnej.

   Przekazujący informacje o beneficjencie rzeczywistym, składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W przypadku aktualizacji  informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

  Niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS, (wpis konstytutywny), wpis taki jest ważny z chwilą wpisu do KRS, od dnia aktualizacji przez sąd rejestrowy, a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny).Wszelkie zmiany umowy spółki, aby były ważne, będą wymagać wpisu konstytutywnego. Wynika to z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zmiany w umowie spółki wymagają łącznie uchwały wspólników i wpisu do KRS. Do zmian wymagających wpisu konstytutywnego będą należeć zmiany umowy spółki, m.in.: zmiana siedziby spółki (miasta), podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki, poszerzenie PKD. Wpis deklaratoryjny jest ważny już od momentu podjęcia uchwały, zaś jego aktualizacja w KRS stanowi potwierdzenie danego stanu rzeczy np. powołanie i/lub odwołanie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członków zarządu, powołanie i/lub odwołanie prokurenta, zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby, zmiana PKD przeważającego i/lub 9 pozostałych, ujawnionych w KRS bez zmiany umowy spółki. Zatem zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać  w terminie 7 dni od ich zmiany w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

   Udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych według stanu na moment ich udostępnienia następuje maksymalnie w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za określony przedział czasowy, informacje zostaną udostępnione maksymalnie do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *