Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0

23 kwietnia 2020 Bez kategorii 0

Firmy, które w związku z koronawirusem borykają się z problemami finansowymi mogą obecnie skorzystać z przygotowanych przez rząd propozycji pomocy zgodnie ze stanem na dzień 23.04.2020 r.

„  Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Płatnik prowadzący pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8  ust. 6 ustawy o S.U.S., może zostać zwolniony całkowicie lub częściowo z opłacania składek do ZUS.

Opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

(wykluczeni są przedsiębiorcy , którzy korzystają z ulgi na start) jeżeli :

– prowadził działalność przed 01 kwietnia 2020 r.,

 – przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie –nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (15 681 PLN).

Opłacający składki jako płatnik mający zgłoszony do ubezpieczenia społecznego  mniej niż 10 ubezpieczonych :

 – przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

 – od dnia 01 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

 – od dnia 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

W takich przypadkach zwolnienie dotyczy zarówno pracowników firmy, jak i jej właściciela ,aby doszło do zwolnienia, firma nie może zatrudniać więcej niż 10 osób wraz z właścicielem.

 Zwolnienie ze składek  nie ma wpływu na prawo osób do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasada zwolnienia sprowadza się do tego, że składki za takie osoby pokryje faktycznie budżet państwa, co oznacza że składki  są opłacone tak jakby dokonał tego przedsiębiorca.

Płatnik składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczenia społecznego od 10 do 49 osób:

– przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.

– od dnia 01 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.

– od dnia 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

UWAGA:

Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc dla zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych.

Wniosek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek , o których mowa  powyżej tj. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności jest przesłanie deklaracji. Bardzo ważnym jest, że zwolnieniu z obowiązku opłacania należności podlegają tylko te składki, które są wykazane w deklaracji na dzień rozpatrywania wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacenia należności nie później niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wykazany we wniosku o zwolnieniu z opłacania składek.

ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności. Płatnicy składek, którzy posiadają PUE informacje taką powinni otrzymać  za pośrednictwem portalu PUE.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek następuje w formie decyzji.

Rada Ministrów może wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłacania składek określonych w art. 31 z o.

Niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców i działalności jednoosobowych

Niskooprocentowana  pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz działalności 1 osobowych przeznaczona jest na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który należy złożyć do urzędu pracy przez stronę internetową (https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA)   

Pożyczka udzielana jest jednorazowo do kwoty 5 tys. Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy lecz po okresie karencji, który wynosi 3 miesiące, pożyczkę będzie można umorzyć.

Z pożyczki można skorzystać jeżeli przedsiębiorca spełnia następujące warunki :

– osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowej nie przekroczył równowartości 2 mln euro  lub sumy aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln. euro,

– działalność była prowadzona przed 1 marca 2020 r.

Pożyczka udzielana jest przez Urząd Pracy po ogłoszeniu naboru.

Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana na podany numer kona w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzone jest podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ( przyśpieszy to otrzymanie pożyczki ).

Wnioskodawca otrzyma korespondencję zwrotną na adres e-mail.

Umorzenie pożyczki.

Pożyczkę wraz z odsetkami można umorzyć na wniosek przedsiębiorcy po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak  nie później niż 14 dni od dnia spełnienia warunków umorzenia tj. w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą.

Świadczenie postojowe

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych

( jedyne źródło dochodu) mogą skorzystać ze wsparcia w formie świadczenia postojowego .

Świadczenie to będzie przysługiwać jeżeli w związku z wystąpieniem CCOVID- 19  dojdzie do przestoju w prowadzeniu działalności lub wykonywaniu umowy cywilnoprawnej ( umowa musi być jednym źródłem dochodu).

Osoby prowadzące działalność muszą spełnić następujące  warunki

– rozpoczęcie działalności przed 1 lutym 2020 r.,

– działalność nie została zawieszona, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest o co najmniej 15 % niższy od przychodów uzyskanego w miesiącu wcześniejszym,

– nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu  ( np. umowa o pracę ).

Osoba wykonująca umowy cywilnoprawne otrzyma świadczenie jeżeli spełnia warunki:

– umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutym 2020 r.,

– przychód z umowy uzyskany z miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( tj 15681 zł ),

– nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu  (np. umowa o pracę).

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2080 zł i może być wypłacane maksymalnie 3 razy. Ponowne przyznanie świadczenia na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa zmianie oraz nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Wyjątkiem od tej kwoty jest sytuacja w której  przychód z umowy cywilnoprawnej wyniesie mniej niż 50% minimalnej krajowej wtedy świadczenie będzie wynosić 1300 zł oraz przedsiębiorca który rozlicza się na podstawie karty podatkowej  oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

Świadczenie to nie jest oskładkowane i opodatkowane więc kwota brutto =kwocie netto.

Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D) oraz załączniki według wniosku.

  -Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać  oświadczenia, o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

-jeżeli zawarta została więcej niż jedna umowa cywilnoprawna, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy,

– wnioski o świadczenie postojowe muszą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii,

– dokument może zostać złożony przez PUE lub pocztą tradycyjną.

Jeżeli  wniosek jest rozpatrzony pozytywnie pieniądze są wypłacane na wskazany rachunek bankowy.

Rozłożenie zadłużenia na raty, bądź odroczenie terminu płatności

Przedsiębiorcy, którzy mają problem  aby zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

– zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby można było skorzystać z tej formy należy wypełnić wniosek. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową w  firmie  i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, otrzymają Państwo umowę.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Dofinansowanie dla przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników

Wnioski o dofinansowanie  dla przedsiębiorcy , który nie zatrudnia pracowników  można składać tylko do 04.05.2020 r.

Dofinansowanie dotyczy  przedsiębiorców będących osobą fizyczną, którzy nie zatrudniają pracowników. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności.

Warunki jakie należy spełniać aby otrzymać dofinansowanie:

-spadek obrotów w następstwie COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,

-spadek nastąpił w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r.Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego,

-niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek odprowadzanych do ZUS do końca III kwartału 2019 r.,

-brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Wysokość dofinansowania wynosi:

-spadek co najmniej 30% kwota 1300 zł,

-spadek co najmniej 50 % 1820 zł,

-spadek co najmniej 80 % 2340 zł.

Wnioski należy składać:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

We wniosku przedsiębiorca oświadcza o wystąpieniu spadku obrotów w określonej wysokości w związku z COVID-19, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS, przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzonej działalności, numerze rachunku bankowego lub numerze rachunku prowadzonego w SKOK.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników można składać tylko do 04.05.2020 r.

Dofinansowanie dotyczy przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę , umowy zlecenie.

Warunki jakie należy spełnić:

-spadek obrotów w następstwie COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,

-spadek nastąpił w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych ( co najmniej 30%) przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego,

-niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek odprowadzanych do ZUS do końca III kwartału 2019r.,

-brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Aby ubiegać się o to dofinansowanie spadek musi być co najmniej 30%.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do  urzędu pracy.

WAŻNE:

– dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie  umowy zawartej z przedsiębiorcą,

– przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych  środków publicznych,

– przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania. W przypadku nie dotrzymania tego warunku otrzymaną pomoc będzie musiał zwrócić–  bez odsetek  –proporcjonalnie do okresu nie utrzymania w zatrudnieniu pracownika w  terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,

– dofinansowanie może być przyznane od miesiąca złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada  Ministrów może wydłużyć ten okres w drodze rozporządzenia,

– dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *